Części Mszy Świętej

Msza święta jest pamiątką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest bezkrwawą ofiarą, w czasie której kapłan przemienia na ołtarzu dary ofiarne (chleb i wino) w Ciało i Krew Chrystusa.

W jej skład wchodzi:

1. Obrzędy wstępne

– Śpiew na wejście
– Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
– Akt pokutny
– Wezwanie Chrystusa
– Hymn: Chwała na wysokości Bogu
– Kolekta

2. Liturgia Słowa

– Pierwsze czytanie
– Psalm responsoryjny
– Drugie czytanie
– Aklamacja przed ewangelią
– Ewangelia
– Kazanie lub homilia
– Wyznanie wiary – Credo
– Modlitwa wiernych (powszechna)

3. Liturgia Eucharystyczna

– Przygotowanie darów
– Modlitwa nad darami
– Modlitwa eucharystyczna:
– Dziękczynienie (wyraża się ono zwłaszcza w prefacji)
– Aklamacja
– Epikleza
– Opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii i Konsekracja
– Anamneza
– Ofiarowanie
– Modlitwy wstawiennicze
– Końcowa doksologia
– Obrzędy Komunii Świętej:
– Modlitwa Pańska
– Obrzęd pokoju
– Łamanie Chleba
– Baranku Boży
– Komunia Święta
– Dziękczynienie
– Modlitwa po komunii

4. Obrzędy zakończenia

– Kapłańskie pozdrowienie i błogosławieństwo
– Rozesłanie wiernych