Sakrament Małżeństwa

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Zamiar zawarcia małżeństwa należy omówić ze swoim duszpasterzem co najmniej na trzy miesiące przed ślubem.

Potrzebne dokumenty:
• dokument USC (w 3 egz.) zezwalający na zawarcie związku
• świadectwo chrztu i bierzmowania (ważne do 6 miesięcy)
• ostatnie świadectwo nauki religii
• dowód osobisty

Narzeczeni winni odwiedzić:
• Parafialną Poradnię Życia Rodzinnego
• Narzeczeni winni obowiązkowo uczestniczyć w cyklu katechez przedślubnych.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii (niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych), potrzebują zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza zezwalającego na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii. Ponadto w przypadku małżeństwa konkordatowego należy załatwić wymagane formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i odpowiednie dokumenty z USC przedstawić w biurze parafialnym podczas spisywania protokołu przedślubnego.