Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. ,,Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest sprawowany przez Księdza Biskupa, co roku.

Przystępują do niego uczniowie klas drugich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu Bierzmowania, mogą być przygotowani indywidualnie lub w grupie po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej celem uzyskania szczegółowych informacji.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy drugiej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują pomoce: indeks i katechizm bierzmowanego.

Kandydat w odpowiednim czasie składa „Deklarację kandydata do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania” podpisaną przez siebie i rodziców na ręce proboszcza.

Jeżeli kandydat jest z innej parafii, dostarcza wówczas stosowną zgodę duszpasterza z parafii miejsca swego zamieszkania.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu, który otwiera drogę dla innych sakramentów. Dlatego muszą w parafii, gdzie byli chrzczeni uzyskać odpowiedni wpis w indeksie bierzmowanego (potwierdzony pieczątką i podpisem duszpasterza) lub przedstawić świadectwo chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:
• systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii, w uroczystościach i świętach nakazanych oraz w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00;
• regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca), na rozpoczęcie przygotowania, w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych;
• uczestniczenie w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
• udział w Triduum Paschalnym (Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej, Liturgia Wigilii Paschalnej);
• sumienne i aktywne uczestniczenie w katechezie szkolnej (na półrocze ocena minimum dobra i zachowanie dobre i wyżej) i zaliczenie obowiązującego materiału z Katechizmu;
• systematyczne branie czynnego udziału w Mszach św. i spotkaniach w grupie (spotkania z kandydatami do bierzmowania odbywają się w raz w miesiącu) wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do bierzmowania;
• uczestniczenie w życiu liturgicznym: w nabożeństwach różańcowych (październik, co najmniej 3 razy), w Roratach (Adwent, co najmniej 3 razy), w Drodze Krzyżowej (Wielki Post, co najmniej 3 razy), w Gorzkich Żalach (Wielki Post, co najmniej 3 razy), w nabożeństwach majowych (maj, co najmniej 3 razy).

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Tu znajdziesz spis imion świętych i charakterystykę ich sylwetek.

Świadek bierzmowania jest wybierany przez samego kandydata. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inny wierzący, praktykujący i bierzmowany katolik, albo sami rodzicie kandydata.