Dekret Biskupa Ełckiego o odpustach w Roku Wiary (w diecezji ełckiej)

Stosując się do zaleceń dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 roku, ogłaszającego warunki zyskania odpustów w Roku Wiary, który rozpoczął się dnia 11 października 2012 roku, a skończy się 24 listopada 2013 roku, postanawiam co następuje odnośnie Kościoła diecezji ełckiej. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) mogą zyskać wierni, którzy:

1. zgodnie z wolą Ojca Świętego Benedykta XVI udadzą się w pobożnej pielgrzymce do Rzymu i nawiedzą którąś z papieskich bazylik lub katakumby chrześcijańskie;

2. wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimś kościele lub stosownym miejscu;

3. odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej sanktuariów diecezji ełckiej i wezmą tam udział w nabożeństwie bądź będą się tam modlić lub medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych;

4. nawiedzą pobożnie w dowolnym dniu w Roku Wiary baptysterium lub inne miejsce, w którym otrzymali chrzest i odnawiając tam przyrzeczenia chrzcielne;

5. zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin i dodając Wyznanie Wiary podczas uroczystości diecezjalnych organizowanych z okazji Roku Wiary.

Odpust zupełny w Roku Wiary mogą uzyskać również osoby, które nie mają możliwości dopełnienia zwykłych warunków z powodu choroby lub innej uzasadnionej ważnej przyczyny, jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub Biskupa Diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.

Zgodnie z powyższym dekretem, wyznaczam w diecezji ełckiej następujące sanktuaria:

Ełk (katedra)
Ełk (sanktuarium diecezjalne Bożego Miłosierdzia)
Giżycko (sanktuarium św. Brunona)
Gołdap (konkatedra NMP Matki Kościoła)
Krasnybór (sanktuarium MB Różańcowej)
Lipsk (sanktuarium MB Bazylianki)
Olecko (sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego)
Sejny (sanktuarium MB Sejneńskiej)
Studzieniczna (sanktuarium MB Studzieniczańskiej)
Suwałki (konkatedra św. Aleksandra)
Rajgród (sanktuarium MB Rajgrodzkiej).

Kapłanom spowiadającym w katedrze i kościołach wyznaczonych jako sanktuaria z okazji Roku Wiary, udzielam zastrzeżonej biskupowi władzy zwalniania z kar kościelnych.

Dan w Ełku, dnia 11 października 2012 roku
N. 2057/2012

+Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

ks. Antoni Skowroński
Kanclerz Kurii